Datganiad i’r Wasg: Mai 24 2017

Prosiect Gorsaf Ganolog Corwen yn derbyn cymhorthdal gan Lywodraeth Cymru

Mae Ymddiriedolaeth Rheilffordd Llangollen yn ymhyfrydu wrth gyhoeddi ei bod wedi bod yn llwyddiannus gyda’r cais am gymhorthdal gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo gydag adeiladu gorsaf reilffordd newydd yng Nghorwen.

Dyfarnwyd cymhorthdal o £128,000 parthed y gwaith i adeiladu llwyfan ynys ar safle Gorsaf Ganolog Corwen ble mae gweithlu o wirfoddolwyr, gyda chymorth contractwyr, wedi ail-adeiladu’r gorglawdd lle bu’r hen reilffordd er mwyn creu gorsaf derfynol newydd.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Prisiwyd y Prosiect £160,000 i adeiladu llwyfan 160 metr o hyd sy’n caniatau i drên gydag wyth o gerbydau sefyll ar un ochr i’r llwyfan a thrên gyda chwe cerbyd ar yr ochr arall. Mae hyn wedi’i gynllunio i ennyn niferoedd mawr o deithwyr i ymweld â Chorwen. Lleolir y llwyfan newydd yn agos at faes parcio’r dref a chyfnewidfa’r bysus sy’n ei gwneud yn hwylus i ymweld â chanol y dref  i’r rhai hynny sy’n cyrraedd neu sy’n cychwyn o’r orsaf. Adeiladwyd tanlwybr eisoes i gyrraedd y llwyfan sydd ar godiad tir.

Bydd Prosiect Gorsaf Ganolog Corwen yn caniatau i’r orsaf derfynol gynnig cyfleusterau i drenau stêm gael gwasanaeth ac i’r injans redeg rownd y cerbydau yn y dull traddodiadol ar ddiwedd taith ddeng milltir o Langollen.

Dywedodd Arweinydd y Prosiect, Richard Dixon-Gough, wrth drafod cymeradwyaeth y cais am gymhorthdal, “Mae cadarnhad y nawdd yma gan Lywodraeth Cymru yn sicrhau parhad y gwaith ar y safle dros yr haf i gwblhau’r llwyfan a gosod y linell dolen o’i amgylch. Bydd hyn yn caniatáu cysylltiad gyda phen presennol y lein wrth lwyfan tros dro Dwyrain Corwen East.

Ychwanegodd Cadeirydd Ymddiriedolaeth Rheilffordd Llangollen, Peter Lund, fod “Cefnogaeth Ariannol Llywodraeth Cymru i’r prosiect yma i’w groesawu ac mae’n hwb mawr i’r her mae’r prosiect yn ei gynrychioli. Ynghyd ag adnoddau eraill y bydd rhaid i Reilffordd Llangollen eu cyflenwi, mae dydd yn prysur ddod pan gwblheir ail-adeiladu’r lein trwy ardal o harddwch naturiol eithriadol, sef Dyffryn Ardudwy. Fel trefydd eraill sydd wedi elwa a gael eu hail-gysylltu â rheilffordd treftadaeth, dilgwyliwn, gyda threnau unwaith eto yn dychwelyd i ganol tref Corwen, y gwnaiff hyn gryn argraff ar dwristiaeth a ffawd y ganolfan hanesyddol yma yng Ngogledd Cymru. Yn ogystal, disgwyliwn gynnydd mewn niferoedd teithwyr wnaiff ddefnyddio’r gwasanaethau trên.”

Ychwanegodd Ysgrifennydd Cabinet a Materion Cefn Gwlad Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths, “Rwy’n falch y bydd y buddsoddiad yma yn ehangu gwasanaethau Rheilffordd Llangollen i ganol tref Corwen. Mae hyn yn newyddion da i’r cwmni, yr economi leol ac i ddiwydiant twristiaeth ffyniannus Cymru.”

“Mae hyn hefyd yn enghraifft da o sut mae Cymunedau Cefn Gwlad Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Cefn Gwlad, yn creu gwelliannau go iawn i gymunedau lleol trwy Gymru. Yn ddiweddar, roeddem yn cyhoeddi ein bod am ddosbarthu gweddill y gronfa sydd wedi ei glustnodi i’r rhaglen yma- £223 miliwn, fel y gall rhagor o gymunedau gael y cyfle i elwa o brosiectau cyffelyb.”

George Jones

Swyddog y Wasg, Ymddiriedolaeth Rheilffordd Llangollen Cyf

Prosiect Rheilffordd Ganolog Corwen

Rhif Ffôn: 01978 352010 (adref)